Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa

2012-02-06
fot.
Od 18 stycznia trwał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W diecezji toruńskiej nabożeństwa ekumeniczne odbyły się w świątyniach rzymskokatolickich: pw. św. Wojciecha w Działdowie, pw. Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu oraz w kaplicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkano się również w trzech toruńskich kościołach bratnich: Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym pw. św. Mikołaja, polskokatolickim pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz ewangelicko-augsburskim pw. św. Szczepana.

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczęło nabożeństwo w kaplicy Wydziału Teologicznego UMK. W jego ramach w Auli Magna odbył się wykład z cyklu „Wieczory Soborowe”. Ks. dr Krzysztof Krzemiński wygłosił prelekcję „Jedność chrześcijan: utopia czy uzasadniona nadzieja. Dekret o ekumenizmie na progu trzeciego tysiąclecia”. Przybliżył treści zawarte w „Dekrecie o ekumenizmie”, który był owocem Soboru Watykańskiego II. Zwrócił również uwagę na współczesne konsekwencje wydania dekretu, wśród których wymienił m. in. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, czy udział polskiej młodzieży na spotkaniach w Taize. Ks. bp Zdzisław Tranda (kościół ewangelicko-reformowany) w wykładzie „Czy dialog pomiędzy Kościołami prowadzi do jedności?” skupił się na przybliżeniu trzyfazowego dialogu prowadzonego od lat 70. XX wieku pomiędzy Kościołem katolickim a ewangelicko-reformowanym. Ks. Mikołaj Hajduczenia (proboszcz toruńskiego kościoła prawosławnego) wygłosił prelekcję „Dialog ekumeniczny oczami braci prawosławnych”. Podkreślił, że według wyznawców prawosławia zachowując swoje tradycje i obrzędy winniśmy wzajemnie się poznawać, by móc się zrozumieć, szanować i współpracować.

Na kolejnych nabożeństwach zbierali się wierni bratnich Kościołów oraz duchowni,  wśród których, oprócz już wspomnianych, znaleźli się m. in.: ks. Janusz Olszański (przewodniczący oddziału pomorsko-kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej), ks. Jerzy Molin (proboszcz toruńskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego), ks. Jarosław Dmitruk (proboszcz kościoła prawosławnego pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy), kapłani polskokatoliccy – ks. Kazimierz Klaban (proboszcz parafii MB Anielskiej w Tolkmicku), ks. dr Tadeusz Urban (proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy) ks. dr hab. Mirosław Michalski (proboszcz toruńskiej parafii polskokatolickiej).

W homiliach głoszonych podczas nabożeństw wielokrotnie podkreślano rolę Jezusa w ekumenii. To wspólny Zbawiciel, który pokazał jak służyć i jak zwyciężać. Najpierw jednak musiał obumrzeć jak ziarno, by wydać plon życia. Jako chrześcijanie winniśmy codziennie umierać dla siebie i przemieniać się, by żyć dla drugiego. Taka przemiana jest możliwa tylko w Jezusie, gdyż tylko On daje moc, która niesie pokój i radość. Nie jest łatwo zapomnieć o sobie, ale właśnie tak uczy Jezus. To życie dla wieczności, czyli w przekonaniu, że Pan oczekuje na wszystkie swoje dzieci – niezależnie od sposobu, w jaki okazują swoją religijność. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zamknięto dziękczynieniem za czas dialogu prawdy i miłości oraz podkreśleniem, że Tydzień minął, ale nie kończy się myślenie o wspólnocie ekumenicznej wierzących w Jezusa Chrystusa.

Joanna Kruczyńska

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.