Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dosięgnąć Boga

2014-08-25
Marek Wentowski
Świątynia dla każdego parafianina jest miejscem szczególnym, w którym zanoszone są do Boga modlitwy, gdzie przychodzimy z naszymi troskami, problemami im radościami, by od Pana Boga otrzymać pokrzepienie dla duszy i ciała.
 

W roku jubileuszu 25-lecia istnienia parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Świeciu nad Osą (dekanat radzyński) przeżyła najważniejszą uroczystość – konsekrację kościoła. Uroczystość konsekracji, to poświęcenie, czyli oddanie na wyłączną służbę Bogu kościoła wybudowanego ku Jego chwale i pożytkowi wiernych. Przez ten uroczysty obrzęd, świątynia staje się domem Boga, przedsionkiem nieba, Namiotem Spotkania, w którym można jednoczyć się ze Stwórcą Nieba i Ziemi przez modlitwy, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, a spośród nich najważniejszego – ofiary Jezusa Chrystusa – Eucharystii.

Konsekracja odbyła się 23 sierpnia. Konsekratorem i przewodniczącym uroczystości był bp Andrzej Suski. Koncelebransami byli: ks. Paweł Gołębiewski, proboszcz parafii w Świeciu, ks. kan. Stefan Schwabe, dziekan radzyński, ks. kan. Roman Dobrzewiński, były proboszcz w Świeciu, ks. Sławomir Skonieczka, który przewodniczył trzydniowym rekolekcjom przygotowującym wspólnotę parafialną do tej najważniejszej w parafii uroczystości oraz kapłani z dekanatu radzyńskiego i łasińskiego. Ks. Dariusz Gołębiewski poprosił Księdza Biskupa o poświęcenie kościoła, aby stała się świątynią samego Boga. „Zarazem prosimy o uświęcenie nas, którzy stanowimy kamienie żywe wbudowane w tę świątynię” – dodał ksiądz proboszcz. Zapewnił o dalszej pracy nad rozwojem parafialnej wspólnoty.  Następnie przedstawiciel parafian Andrzej Rydecki przedstawił 25-letnią historię parafii oraz etapy budowy świątyni. Podkreślił zaangażowanie duszpasterzy i parafian w tworzenie nowej wspólnoty i budowy kościoła.  Podziękował wszystkim za modlitwę, pomoc i wszelkie wsparcie w dziele tworzenia nowej wspólnoty parafialnej. „Składam świadectwo, że wielu parafian i znajomi, krewni i przyjaciele zostawili w tej świątyni cząstkę swego serca. Dzisiaj za nich wszystkich pragniemy się modlić” – dodał A. Rydecki.

W homilii bp Andrzej Suski zwrócił uwagę na ołtarz, jego miejsce i rolę w liturgii konsekracyjnej oraz podczas każdej Mszy św. „Ołtarz, podobnie jak kościół służy jednoczeniu ludzi z Panem Bogiem, pomaga człowiekowi stawać się obrazem samego Boga” – powiedział. Ksiądz Biskup zaznaczył, że ołtarz jest centralnym elementem każdej Eucharystii, na którym odbywa się bezkrwawa ofiara. „Nakaz Chrystusa z Wieczernika jest wezwaniem na ucztę Baranka, ucztę jedności i pokoju” – dodał. Zachęcił do gorliwej i szczerej modlitwy, zawierzaniu swoich spraw Panu Bogu. „Mamy odrywać się od ziemi, aby dosięgnąć Pana Boga, On jest pośrodku naszego życia” – mówił. Podkreślał świadomość znaczenia kościołów również w życiu osobistym i społecznym. „To jedyne miejsce, gdzie czujemy się braćmi i siostrami, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga. Zawsze chrześcijanie wznosili wspólnie swoje świątynie i je odbudowywali po zniszczeniach wojennych, przedstawiając jako dzieło sztuki ukazywali je jako wymiar swojej wiary i kultury” – poskreślał bp Andrzej.  Na koniec Ksiądz Biskup powiedział: „Jestem przekonany, że każda cegła, każdy kamień w tej świątyni, każdy element, to niejako wołanie do następnych pokoleń, że człowiek nie może obejść się bez Boga, że człowiek żyje prawdziwie i godnie tylko wtedy, gdy ma przed oczyma obraz i podobieństwo Boga.” Życzył także, aby ta świątynia była miejscem doświadczania Bożego miłosierdzia i otrzymywania wielu łask, aby była miejscem duchowego rozwoju dla każdego, kto będzie do niej przychodził.

Po homilii nastąpił najważniejszy obrzęd, czyli omówienie modlitwy konsekracyjnej (poprzedzone prośbą o wstawiennictwo Wszystkich Świętych) oraz poświęcenie ołtarza i ścian kościoła. Od chwili namaszczenia przez Księdza Biskupa Krzyżem świętym ołtarz staje  się  miejscem przeznaczonym wyłącznie do składnia bezkrwawych ofiar Bogu przyjemnych. Następnie bp Andrzej wraz z księdzem proboszczem namaścili ściany w wyznaczonych miejscach, zwanych zacheuszkami. Po tym nastąpiło okadzenie ołtarza i ścian świątyni, symbolizujące modlitwy wznoszone do Boga. Ostatnim elementem było wniesienie do świątyni świec, umieszczenie ich przy ołtarzu oraz przy zacheuszkach oraz przyozdobienie świątyni kwiatami.

W procesji z darami ofiarnymi na ołtarzu dzieci złożyły kwiaty i chleb, działkowcy – owoce i miód, rolnicy – ziarno, przedstawiciele pozostałych parafian – rybę, wytwórcy oleju – swój wyrób, członkowie Żywego Różańca – lichtarze do świec ołtarzowych oraz złocone ramy do obrazu patrona świątyni, liderzy rejonów – symboliczny dar pracy wszystkich parafian na rzecz kościoła, wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska – monstrancję, wójt gminy Świecie n. Osą Ireneusz Maj – okolicznościowy grawerton, a ministranci wodę i wino.

Po Komunii św. i odśpiewaniu uroczystego Te Deum Laudamus dekret Księdza Biskupa dotyczący aktu konsekracji kościoła odczytał ks. prał. Wojciech Niedźwiecki. Następnie w imieniu wspólnoty parafialnej podziękowanie wygłosili państwo Katarzyna i Wojciech Wiśniewscy. Przyrzekli, że w tym uświęconym miejscu pragną wykuwać swoją przyszłość, by stać się odpowiedzialnymi chrześcijanami w Kościele i w świecie.  Powołując się na słowa św. Jana Pawła II zapewnili o otwartych drzwiach dla Chrystusa, staniu na straży wiary i jej pielęgnowaniu. Podziękowano wszystkim proboszczom, którzy do tej uroczystej chwili doprowadzili całą wspólnotę parafialną.

„Za błogosławieństwo, za owoc pracy ludzkiej, który dziś widzimy i podziwiamy, za przemiany ludzkich serc niech będzie chwała Bogu w Trójcy Jedynemu” – tymi słowami rozpoczął swoje podziękowanie proboszcz ks. Dariusz Paweł Gołębiewski. Podziękował Księdzu Biskupowi za dokonanie konsekracji i przewodniczenie uroczystości. W imieniu wspólnoty parafialnej zapewnił, że odtąd z tego miejsca jeszcze bardziej niż dotąd popłyną modlitwy do Boga w intencji Kościoła i diecezji. Podziękował siostrom Pasterkom z Jabłonowa i siostrom Karmelitankom z Łasina za nieustanną modlitwę oraz kapłanom uczestniczącym w uroczystości i tym, którzy stanęli na drodze jego życia kapłańskiego. Złożył podziękowanie również swoim parafianom, dobroczyńcom i sponsorom za wszelką pomoc materialną, finansową, za bezpośrednią pomoc przy budowaniu świątyni, za wspólne modlitwy, życzliwość i serce w budowaniu kościoła materialnego i Kościoła wspólnotowego. Wdzięczność skierował także do wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia uroczystości: ks. Sławomirowi Skonieczce za przeprowadzenie rekolekcji, służbie liturgicznej, strażakom, władzom samorządowym i wielu osobom, bez których ten ważny dla parafii dzień nie byłby w pełni radosnym.  „Panu Bogu dziękuję za to, że mnie do tej parafii posłał” – mówił.  A na koniec dodał: „Na Chrystusie chcemy budować naszą przyszłość, przyszłość naszych rodzin, przyszłość młodej 25-letniej wspólnoty parafialnej.  Św. Maksymilianie i ty bł. Matko Mario Karłowska orędujcie za nami u Boga, wypraszajcie łaski dla wszystkich.”

Komentatorką uroczystości była Elżbieta Wiśniewska. Liturgię uświetnił chór kameralny z parafii św. Mateusza w Nowem pod kierunkiem Piotra Motylińskiego wraz z solistką Aliną Kowalską.

Aleksandra Wojdyło

 Rys historyczny

Wieś Świecie nad Osą należała do parafii pw. św. Michała Archanioła w Linowie. Tamtejszy proboszcz ks. Benedykt Górnowicz, dostrzegając potrzebę utworzenia ośrodka duszpasterskiego w Świeciu, na mocy dekretu biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego rozpoczął tam budowę kościoła filialnego. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na budowę, co miało miejsce w sierpniu 1981 roku, pierwsze prace ruszyły w czerwcu 1983 roku. Najpierw zakończono prace przy salce katechetycznej, a następnie przy kaplicy. Autorami projektu architektonicznego byli Jan Witkowski i Adam Iwaszko. Wykonawcami głównymi natomiast Władysław Szulc oraz Marek i Roman Knozowscy. W ciągu pięciu lat ukończono budowę w stanie surowym. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele odprawił biskup chełmiński Marian Przykucki wraz z kolejnym proboszczem linowskim ks. kan. Janem Kamińskim dnia 26 lipca 1988 r., podczas peregrynacji kopii obrazu MB Częstochowskiej.  Msze św. w nowej kaplicy sprawowane były w niedziele i święta.  Dekret bp. Mariana Przykuckiego erygował dnia 1 lipca 1989 r. nową parafię w Świeciu nad Osą, której patronem został św. Maksymilian Maria Kolbe. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Roman Dobrzewiński. Od 16 lipca 2007 r. na czele tej wspólnoty stoi ks. Dariusz Paweł Gołębiewski.

Spośród najważniejszych prac gospodarczych parafii w minionym 25-leciu warto wymienić, m.in. dobudowano plebanię, uporządkowanie placu przykościelnego, utworzenie cmentarza, wybudowanie kostnicy, rozbudowanie plebanii, okrycie wieży blachą miedzianą, wyłożenie chodnikiem obejścia wokół kościoła, zainstalowanie nowego oświetlenia, zamontowanie nowych ławek, położenie posadzki granitowej, odprowadzenie wody burzowej, zainstalowanie ogrzewania kościoła. Przygotowując się do uroczystości konsekracji zamontowano granitowy ołtarz i ambonkę (wykonawcą był Grzegorz Pinker) oraz zakupiono nowe organy.  Nie można tutaj nie wspomnieć o nieocenionej pomocy parafian przy pozyskiwaniu funduszy na budowę i wyposażenie świątyni oraz przy samej przy budowie, którzy społecznie służyli i nadal służą swoją pomocą, ponieważ większość prac wykonywana była i jest w systemie gospodarczym. Również i ksiądz proboszcz ma swój osobisty fizyczny wkład w pracach przy kościele, co podkreślają parafianie. W ostatnim czasie (lipiec br.) parafianie wraz z proboszczem udali się z pielgrzymką do Niepokalanowa, skąd przywieźli relikwie swojego patrona św. Maksymiliana Kolbego. W parafii przechowywane są również relikwie bł. Marii Karłowskiej ofiarowane przez siostry Pasterki z Jabłonowa.

W małej osiemsetosobowej parafii rozwija się życie duchowe i działają wspólnoty: Żywy Różaniec, Apostolat Margaretka oraz zespół Charytatywny Caritas, a w kolejnych latach działania będą ukierunkowane na rozwój duszpasterstwa dzieci i młodzieży.


Aleksandra WojdyłoNajważniejsze wydarzenia w 25-letniej historii parafii to: Misje Parafialne (1992), Misje Ewangelizacyjne (1998), peregrynacja kopii Obrazu MB Częstochowskiej (2013).

GALERIA ZDJĘĆ
Namaszczenie ołtarza
Okadzenie ołtarza
Zapalenie świecy na zacheuszkach
Procesja z darami ofiarnymi
Msza św. pod przewodnictwem bp. A. Suskiego
Podziękowanie Księdzu Biskupowi
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.