Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Z życia sióstr zakonnych Diecezji Toruńskiej. Liturgia w życiu osoby konsekrowanej

2007-02-17
20 stycznia w Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu odbyło się comiesięczne spotkanie sióstr zakonnych Diecezji Toruńskiej. Spotkania te mają charakter formacji duchowo-intelektualnej i taktowane są jako dzień skupienia.

Podczas Eucharystii poprzedzonej adoracją Najświętszego Sakramentu ks. dyrektor Andrzej Piontkowski połączył refleksję nad Słowem Bożym zawartym w czytaniach liturgicznych na ten dzień z rozważaniami nad duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus. „Mała droga”, jak określa się duchowość tej Świętej, została przyjęta jako temat formacji duchowej sióstr zakonnych Diecezji Toruńskiej na rok 2006/2007. Święta Teresa odkryła, że jej powołaniem jest być miłością i to powołanie wypełniała konsekwentnie aż do całkowitej ofiary z siebie. Powołaniem każdej siostry zakonnej, a szczególnie przełożonej wspólnoty – mówił ks. Dyrektor – jest być pierwszą, ale w służbie miłości.

W formacji intelektualnej siostry przyjęły temat podany przez Episkopat Polski dla duszpasterstwa w roku 2007 – „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii do wiernych rzymskiej parafii św. Kleta papieża, wygłoszonej 28 stycznia 1996 r. powiedział: „Przypatrzeć się powołaniu swojemu, znaczy zrozumieć i zgłębić wartości ludzkie i chrześcijańskie, obecne we własnym życiu i ustawić je według właściwej hierarchii”. W myśl tych zaleceń Sługi Bożego Jana Pawła II temat roku będzie rozpatrywany na kolejnych spotkaniach, ze zwróceniem uwagi na jego różne aspekty.

W hierarchii wartości duchowego życia osoby konsekrowanej pierwsze miejsce zajmuje Eucharystia. W codzienne uczestnictwo we Mszy św. może jednak wkraść się rutyna i zobojętnienie. Co robić, aby codzienna liturgia nie spowszedniała, aby to, co najświętsze, nie spadło do rzędu codziennych zajęć? Temu problemowi poświęcona została pierwsza konferencja, którą wygłosił ks. Wojciech Niedźwiecki, sekretarz Biskupa Toruńskiego i ceremoniarz katedry toruńskiej. Ksiądz prelegent przypomniał zebranym, że w myśl nauki Soboru Watykańskiego II: „Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc (…) Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonywa się uświęcenia człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła”.(KL 10). Pogłębianie i ciągłe odświeżanie świadomości, że uczestnicząc we Mszy świętej, uczestniczy się w zbawczej ofierze Chrystusa, chroni przed zobojętnieniem i traktowaniem Przenajświętszej Ofiary jako jednego z punktów dnia, obrzędu do odprawienia. Ksiądz Niedźwiecki podkreślił, że w wymiarze praktycznym bardzo ważne jest staranne przygotowanie liturgii: czytań, śpiewu, a także odpowiedni wystrój kaplicy, szat liturgicznych.

Na zakończenie spotkania omówiono sprawy bieżące, przede wszystkim przygotowania do obchodów Dnia Osób Konsekrowanych, przypadającego 2 lutego, w Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Życie konsekrowane reprezentowane jest na terenie Diecezji Toruńskiej między innymi poprzez 13 zgromadzeń żeńskich, w których swoją posługę pełni 286 sióstr zakonnych. Są to Siostry Elżbietanki, Siostry Józefitki, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Siostry Michalitki, Siostry Miłosierdzia (Szarytki), Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, Siostry Nazaretanki, Siostry Pasterki, Siostry Serafitki, Siostry Sercanki, Siostry Służebniczki, Siostry Urszulanki, Siostry Zmartwychwstanki. Życie kontemplacyjne reprezentuje Zakon Mniszek Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wspólnota Sióstr Karmelitanek liczy obecnie 11 osób. W Jabłonowie Pomorskim znajduje się Dom Generalny Sióstr Pasterek, w Toruniu Dom Prowincjalny mają Siostry Elżbietanki, a w Chełmnie Siostry Szarytki. Na terenie Diecezji znajdują się także trzy nowicjaty: Sióstr Szarytek i Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Chełmnie, natomiast Sióstr Pasterek w Jabłonowie Pomorskim.
W Prawie Kanonicznym Kościoła Katolickiego czytamy, że: „Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem Ducha Świętego naśladując dokładniej Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, ażeby – poświęceni z nowego i szczególnego tytułu dla chwały Boga, budowania Kościoła i zbawienia świata – osiągnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i, stawszy się w Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadać niebieską chwałę”(KPK 573 §1).

To szczególne powołanie dążenia do doskonałej miłość w służbie Królestwa Bożego siostry urzeczywistniają poprzez różnorodne posługi podejmowane zgodnie z własnym charyzmatem i potrzebą czasu. W comiesięcznych krótkich relacjach z życia zakonnego Diecezji Toruńskiej będą prezentowane kolejno poszczególne rodziny zakonne, ich charyzmat i jego realizacja na terenie naszej Diecezji.

Siostra Nina Irena Filipczyk CSDP

Referentka międzyzakonna

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.