Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

EDYKT BISKUPA TORUŃSKIEGO

2015-12-21
Biskup toruński Andrzej Suski wydał EDYKT dotyczący procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej, Ksieni klasztoru benedyktyńskiego w Chełmnie.
Proces
Beatyfikacji i Kanonizacji
Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej
Ksieni klasztoru benedyktyńskiego w Chełmnie
EDYKT


 
Sługa Boża Magdalena Mortęska, Ksieni klasztoru benedyktyńskiego w Chełmnie, zakończyła swoje ziemskie pielgrzymowanie 15 lutego 1631 roku. Jej życie naznaczone było głęboką wiarą i pragnieniem doskonałości ewangelicznej, realizowanej na drodze konsekracji zakonnej według reguły św. Benedykta. Jej zapał duchowy przejawiał się autentycznym życiem modlitwą, kontemplacją, szczególnie tajemnic męki Pańskiej, przykładnym ubóstwem i dziełami miłosierdzia. Pragnąc postępować po drodze doskonałości w duchu odnowy Soboru trydenckiego, dokonała reformy życia zakonnego, która wydała owoce licznych powołań i nowych fundacji w granicach dawnej Rzeczpospolitej.

Sługa Boża podejmowała inicjatywy sprzyjające formacji kapłanów, wspierając seminaria duchowne i przyczyniając się do otwierania nowych. Wyczuwając oczekiwania jej współczesnych i antycypując czasy, stała się promotorką uznania godności kobiet i ich roli w społeczeństwie, fundując przyklasztorną szkołę dla panien.

Pomimo licznych zawieruch dziejowych, przekonanie o świątobliwym życiu Sługi Bożej przetrwało przez wieki wśród ludu Bożego, który także dzisiaj daje temu wyraz w prośbach zanoszonych przez jej wstawiennictwo i modląc się o jej beatyfikację.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom została złożona formalna prośba o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożej.

Niniejszym EDYKTEM pragniemy powiadomić o tym fakcie lud Boży. Wszyscy wierni, którzy posiadają informacje lub dokumenty i pisma dotyczące Matki Magdaleny Morteskiej, zarówno świadczące o jej świętości jak i jej przeciwne, powinni powiadomić o tym Sąd Biskupi Diecezji toruńskiej w Toruniu, ul. Łazienna 20.

Zgodnie z obowiązującym prawem należy zebrać wszystkie pisma autorstwa Sługi Bożej. Dlatego, ktokolwiek jest w posiadaniu takowych, zobowiązany jest do przekazania ich do wspomnianego sądu biskupiego, w oryginale lub kopii autentycznej.

Nakazuję, aby niniejszy EDYKT został wywieszony przez dwa miesiące na tablicy ogłoszeń Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, a jego kopia w kościołach parafialnych diecezji toruńskiej. Należy go także opublikować w Kurendzie diecezjalnej i w dodatku diecezjalnym do tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Toruń, dnia 18 grudnia 2015 r.                                               + Andrzej Suski
                                                                                                 Biskup Toruński
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.